ul. Kazimierza Wielkiego 1

Wrocław

+ 71 740 50 00

Obsługa klienta

Pon - Pt: 8:30 - 16:30

Godziny otwarcia

zakaz konkurencji

O autorze bloga

Jestem adwokatem specjalizującym się w tematyce związanej z ochroną tajemnicy przedsiębiorstwa.

Jestem także wspólnikiem zarządzającym w Kancelarii Klisz i Wspólnicy z Wrocławia oraz liderem zespołu prawników specjalizujących się w obsłudze prawnej przedsiębiorców.

Kancelaria Klisz i Wspólnicy

ul. Joachima Lelewela 23/7

53 – 505 Wrocław

tel. 71 740 50 00

tel. kom. 695 560 425

Najnowsze posty

Główne tematy:

Pobierz darmowy poradnik
o tajemnicy przedsiębiorstwa

tajemnica przedsiębiorstwa ebook

"Co nie jest tajemnicą przedsiębiorstwa"

Co nie jest tajemnicą przedsiębiorstwa

Jakie informacje nie będą stanowić tajemnicy przedsiębiorstwa?

Poszukujesz informacji, jakie kategorie posiadanych przez ciebie danych nie będą stanowiły elementu tajemnicy przedsiębiorstwa? Zastanawiasz się, jakie relacje zachodzą pomiędzy tajemnicą przedsiębiorstwa a prawami własności intelektualnej? A może nie wiesz, kiedy upublicznienie określonych informacji może mieć wpływ na tajemnicę twojego przedsiębiorstwa? Z artykułu dowiesz się:

 • kiedy informacje nie stanowią tajemnicy przedsiębiorstwa,
 • co znaki towarowe i patenty mają wspólnego z tajemnicą przedsiębiorstwa,
 • kiedy pozyskanie danych objętych tajemnicą twojego przedsiębiorstwa przez osoby trzecie będzie wpływało na jej ograniczenie.

Wyłączenie tajemnicy przedsiębiorstwa

Jak szczegółowo to opisałem w innych wpisach na moim blogu, aby określone wiadomości mogły zostać uznane za tajemnicę przedsiębiorstwa, muszą łącznie spełniać kilka warunków. Są nimi:

 • rodzaj danych objętych ochroną: informacje techniczne, technologiczne, organizacyjne przedsiębiorstwa lub inne informacje posiadające wartość gospodarczą,
 • ograniczona dostępność dla osób trzecich: jako całość lub w szczególnym zestawieniu i zbiorze ich elementów nie są powszechnie znane osobom zwykle zajmującym się tym rodzajem informacji albo nie są łatwo dostępne dla takich osób,
 • podjęte działania ochronne: będąc uprawniony do korzystania z tychże informacji lub rozporządzania nimi podjąłeś, przy zachowaniu należytej staranności, działania w celu utrzymania ich w poufności.

Tajemnicą przedsiębiorstwa nie będą zatem wiadomości, które nie spełniają przynajmniej jednej z wymienionych powyżej przesłanek:

 • rodzaj danych: informacje o profilu działalności, strukturze organizacyjnej przedsiębiorstwa, mieniu, władzach, produktach dostępnych w ofercie, a także inne informacje, które nie posiadają wartości gospodarczej,
 • dostępność: dane ujawnione w publicznych rejestrach i ewidencjach (np. rejestrze przedsiębiorców KRS, księdze wieczystej, rejestrze zastawów), dane upublicznione w broszurach informacyjnych, na stronie www (np. o głównych klientach i kontrahentach), publikowanych raportach (np. raportach bieżących spółek publicznych), sprawozdaniach, itp. (np. informacje wynikające ze sprawozdań finansowych oraz sprawozdań z działalności spółki składanych przez jej zarząd w KRS),
 • brak działań ochronnych – nie podjąłeś żadnych środków przeciwdziałających ujawnieniu informacji (np. nie zawarłeś w umowach z klientami i pracownikami klauzul poufności, nie ograniczyłeś do nich dostępu pracownikom), bądź sam je upubliczniłeś.

Ponadto, tajemnicą przedsiębiorstwa nie będą informacje, które co prawda spełniały ww. warunki do uznania ich za takową, jednakże zostały przez ciebie następnie upublicznione.

Własność przemysłowa a tajemnica przedsiębiorstwa

Temat ten zostanie szczegółowo opisany w odrębnych artykułach na moim blogu. W tym miejscu zwrócę jedynie twoją uwagę, że uzyskanie praw własności przemysłowej (np. prawa ochronnego na znak towarowy, czy też patentu na wynalazek) wiąże się z koniecznością ujawnienia ich opisów, planów, wzorów, czy też zdjęć w toku procedury uzyskiwania danego prawa. Niemniej, od momentu wystąpienia z wnioskiem o jego udzielenie, zgłaszający może korzystać z ochrony wynikających z właściwych przepisów prawa bezwzględnie obowiązującego.

Stąd też nawet fakt, że znak towarowy lub patent nie stanowią, same w sobie, tajemnicy przedsiębiorstwa nie pozbawia ciebie ochrony. Zamiast przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji zastosowanie znajdą przepisy właściwe dla odpowiednich praw własności przemysłowej.

Odrębną kwestią jest jednakże posiadanie informacji, które mają zostać następnie objęte ww. ochroną, od czasu ich wytworzenia (np. odkrycia wynalazku, stworzenia oznaczenia) do ich zgłoszenia w Urzędzie Patentowym. W tym okresie bowiem mogą stanowić one tajemnicę przedsiębiorstwa, o ile spełnione zostały ww. warunki.

Samodzielnie wytworzenie informacji przez osobę trzecią

W niektórych przypadkach samodzielne pozyskanie informacji przez inny podmiot, nawet gdy tożsame dane objęte są tajemnicą twojego przedsiębiorstwa, nie będzie nielegalne. Przypadki takie wystąpią, gdy:

 • uzyskanie informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa przez osobę trzecią nastąpiło w wyniku niezależnego odkrycia lub wytworzenia albo obserwacji, badania, rozłożenia na części, testowania przedmiotu dostępnego publicznie lub posiadanego zgodnie z prawem przez taki podmiot,
 • na osobie tej nie ciążył umowny albo ustawowy obowiązek ochrony twojej tajemnicy przedsiębiorstwa (np. wynikający z zawartej z tobą umowy, bądź nie ciążył na niej obowiązek lojalności względem pracodawcy, itp.).

Uzyskane w ten sposób wiadomości przez inny podmiot co prawda nadal będą objęte ochroną tajemnicy twojego przedsiębiorstwa, jednakże nie będziesz mógł realizować jej względem ww. osoby. Poprzez uzyskanie tychże informacji w opisany sposób, nie popełniła ona bowiem czynu nieuczciwej konkurencji względem ciebie.

Jeżeli zaś osoba, która pozyskała te informacje we ww. sposób następnie upubliczniłaby je, to w tym zakresie wygasłaby tajemnica twojego przedsiębiorstwa. Przestałby być spełniany jeden z jej podstawowych warunków w postaci ograniczonej dostępności danych dla osób trzecich.

Zakaz konkurencji w umowie o pracę - obejrzyj film z miniszkolenia na YouTube

Pozdrawiam

adwokat Iwo Klisz

adwokat Iwo Klisz

Potrzebujesz pomocy specjalisty z zakresu nieuczciwej konkurencji i tajemnicy przedsiębiorstwa?

Zadzwoń do mnie 695 560 425

Inni czytali również: