ul. Kazimierza Wielkiego 1

Wrocław

+ 71 740 50 00

Obsługa klienta

Pon - Pt: 8:30 - 16:30

Godziny otwarcia

zakaz konkurencji

O autorze bloga

Jestem adwokatem specjalizującym się w tematyce związanej z ochroną tajemnicy przedsiębiorstwa.

Jestem także wspólnikiem zarządzającym w Kancelarii Klisz i Wspólnicy z Wrocławia oraz liderem zespołu prawników specjalizujących się w obsłudze prawnej przedsiębiorców.

Kancelaria Klisz i Wspólnicy

ul. Joachima Lelewela 23/7

53 – 505 Wrocław

tel. 71 740 50 00

tel. kom. 695 560 425

Najnowsze posty

Główne tematy:

Pobierz darmowy poradnik
o tajemnicy przedsiębiorstwa

tajemnica przedsiębiorstwa ebook

"Patent a tajemnica przedsiębiorstwa"

Patent a tajemnica przedsiębiorstwa

Tajemnica przedsiębiorstwa a uprawnienia z patentu

Nie wiesz w jaki sposób chronić twoje wynalazki? Obawiasz się ujawnienia tajemnicy twojego przedsiębiorstwa w toku procedury patentowej? Zastanawiasz się czy patenty stanowią część tajemnicy przedsiębiorstwa? Z artykułu dowiesz się:

  • w jaki sposób można chronić wynalazek,
  • czy poprzez zgłoszenie wynalazku dochodzi do jego ujawnienia,
  • jaka jest relacja pomiędzy ochroną patentową a ochroną tajemnicy przedsiębiorstwa

Ochrona wynalazku

Wynalazek, czyli wytwór nowy, nie wynikający dla specjalistów w danej dziedzinie z dotychczasowego stanu techniki w sposób oczywisty (jest to tzw. poziom wynalazczy) oraz nadający się do przemysłowego zastosowania może być chroniony przede wszystkim poprzez udzielenie patentu, który przyznawany jest na okres lat 20. Uzyskanie patentu wymaga wszakże przejścia przez mogącą trwać wiele miesięcy procedurę przed Urzędem Patentowym. Zanim uzyskasz patent możesz jednakże powoływać się na ochronę wynikającą z przepisów:

  • chroniących tajemnicę przedsiębiorstwa – bez wątpienia bowiem wynalazek jest informacją mającą znaczenie gospodarcze, do której dostęp ma ograniczony krąg osób,
  • prawa autorskiego – jego przepisy przyznają ochronę twórcy utworu (zbywalne autorskie prawa majątkowe oraz niezbywalne autorskie prawa niemajątkowe), tym zaś jest każdy przejaw działalności twórczej o indywidualnym charakterze, ustalony w jakiejkolwiek postaci, niezależnie od wartości, przeznaczenia i sposobu wyrażenia. Będąc twórcą wynalazku możesz zatem korzystać i z tych przepisów.

Zgłoszenie wynalazku

Procedurę uzyskania patentu rozpoczyna zgłoszenie wynalazku w Urzędzie Patentowym. Do zgłoszenia należy dołączyć opis wynalazku ujawniający jego istotę, a także wszelkie inne dokumenty potwierdzające ww. cechy wynalazku (nowość, posiadanie odpowiedniego poziomu wynalazczego, możliwość gospodarczego wykorzystania).

Następnie, jednakże dopiero po 18 miesiącach od tzw. daty pierwszeństwa do uzyskania patentu (najczęściej wyznacza ją data wpływu zgłoszenia do urzędu), urząd ogłasza o złożonym zgłoszeniu. Od dnia ogłoszenia aż do czasu wydania decyzji o przyznaniu patentu, osoby trzecie mogą zapoznawać się z opisem zgłoszeniowym wynalazku, a także zgłaszać uwagi co do istnienia okoliczności uniemożliwiających udzielenie patentu.

W okresie od zgłoszenia wynalazku do ogłoszenia o tym fakcie akta postępowania nie mogą być jednakże udostępniane – bez twojej zgody – osobom nieuprawnionym. W tym czasie zatem wynalazek nadal może pozostawać elementem tajemnicy twojego przedsiębiorstwa.

Ochrona patentowa

Z chwilą dokonania zgłoszenia (z nielicznymi wyjątkami), uzyskujesz prawo pierwszeństwa do uzyskania patentu, wygasa ono wraz z udzieleniem patentu albo prawomocnym zakończeniem postępowania przed Urzędem Patentowym w inny sposób. Prawo to gwarantuje tobie, że nikt inny nie może uzyskać patentu na zgłoszony przez ciebie wynalazek, dopóki twoje zgłoszenie nie zostanie rozpoznane.

W okresie zatem po ogłoszeniu o złożeniu przez ciebie zgłoszenia patentowego, pomimo iż istotne elementy twojego wynalazku zostają upublicznione, zostaje zapewniona tobie ochrona wynikająca z prawa pierwszeństwa. Co więcej, nadal możesz korzystać z ochrony przewidzianej dla twórców utworów.

Z drugiej jednakże strony, chwilą upublicznia treści zgłoszenia wynalazku, przestaje on stanowić tajemnicę twojego przedsiębiorstwa, gdyż informacje nim objęte stały się ogólnodostępne. Po uzyskaniu patentu uzyskasz silniejszą ochronę wynikającą z przepisów prawa własności przemysłowej. Przysługiwać tobie będą roszczenia o:

  • zaniechania naruszania,
  • wydania bezpodstawnie uzyskanych korzyści,
  • w razie zawinionego naruszenia również naprawienia wyrządzonej szkody na zasadach ogólnych prawa cywilnego albo zapłatę sumy pieniężnej w wysokości odpowiadającej opłacie licencyjnej albo innego stosownego wynagrodzenia, które w chwili ich dochodzenia byłyby należne tytułem udzielenia przez uprawnionego zgody na korzystanie z wynalazku.

Resumując, informacje związane z wynalazkiem przestają stanowić część tajemnicy twojego przedsiębiorstwa z chwilą ich upublicznienia. Niemniej, najpierw zyskujesz ochronę na podstawie prawa pierwszeństwa, a finalnie wynikającą z udzielenia patentu.

Zakaz konkurencji w umowie o pracę - obejrzyj film z miniszkolenia na YouTube

Pozdrawiam

adwokat Iwo Klisz

adwokat Iwo Klisz

Potrzebujesz pomocy specjalisty z zakresu nieuczciwej konkurencji i tajemnicy przedsiębiorstwa?

Zadzwoń do mnie 695 560 425

Inni czytali również: