ul. Joachima Lelewela 23/7

Wrocław, 53 - 505

+ 71 740 50 00

Obsługa klienta

Pon - Pt: 8:30 - 16:30

Godziny otwarcia

Blog adwokata Iwo Klisz z Wrocławia

Zakaz konkurencji i Tajemnica przedsiębiorstwa

Czyli wszystko, co powinieneś wiedzieć

o ochronie informacji poufnych w firmie

Regulamin szkolenia

1. Organizator

Organizatorem szkolenia jest Iwo Klisz Kancelaria Adwokacka z siedzibą we Wrocławiu przy ul. Lelewela 23/7, wpisany do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej Rzeczypospolitej Polskiej, NIP 8992439653, REGON: 022059565.

2. Postanowienia ogólne

 1. Regulamin określa zakres oraz warunki świadczenia usług szkoleniowych przez Organizatora, warunki zawierania umów o świadczenie tych usług, a także tryb postępowania reklamacyjnego.
 2. Zamawiając usługę, Uczestnik szkolenia potwierdza, że zapoznał się z opisem usługi znajdującym się na stronie internetowej dotyczącej szkolenia, warunkami szkolenia oraz niniejszym Regulaminem oraz że akceptuje je bez zastrzeżeń.
 3. W razie zawarcia z Zamawiającym umowy indywidualnej, zapisy Regulaminu stosuje się odpowiednio.

3. Definicje

 1. Regulamin – oznacza niniejszy dokument.
 2. Organizator – Iwo Klisz Kancelaria Adwokacka z siedzibą we Wrocławiu przy ul. Lelewela 23/7, wpisany do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, NIP 8992439653, REGON: 022059565.
 3. Szkolenie – usługa szkoleniowa świadczona przez Organizatora.
 4. Zamawiający – osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna, która zgłosiła uczestnika na szkolenie.
 5. Uczestnik – osoba, która bierze udział w szkoleniu.
 6. Zgłoszenie na szkolenie – oświadczenie woli Uczestnika lub Zamawiającego stanowiące zawarcie umowy z Organizatorem o przeprowadzenie szkolenia na warunkach przedstawionych w ofercie Organizatora, składane za pośrednictwem poczty e-mail, na podstawie którego przeprowadzane jest szkolenie i wystawiona faktura.
 7. Oferta – oferta usług szkoleniowych, zawierająca zakres i warunki tych usług, znajdująca się na stronie internetowej Organizatora albo przesłana indywidualnie do Zamawiającego.
 8. Dyplom ukończenia szkolenia – dokument potwierdzający uczestnictwo w szkoleniu, podpisany przez uprawnionego przedstawiciela Organizatora, który otrzymuje Uczestnik po zakończeniu szkolenia.
 9. Prowadzący – osoba prowadząca szkolenie w imieniu Organizatora.

4. Zgłoszenie i udział w szkoleniu

 1. Organizator zastrzega sobie możliwość odwołania terminu szkolenia w każdym czasie, w tym także bez podania przyczyn. Organizator może odwołać szkolenie, zwłaszcza w sytuacji, gdy do wskazanego w ofercie terminu nie zgłosi się wymagana liczba uczestników.
 2. Warunkami uczestnictwa w szkoleniu są:

– wypełnienie, podpisanie oraz odesłanie za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres Organizatora zgłoszenia na szkolenie,

– uiszczenie opłaty w wysokości, terminie i na rachunek bankowy, podany przez Organizatora w odpowiedzi na przesłane zgłoszenie na szkolenie.

 1. Zgłoszenia należy dokonać poprzez wypełnienie formularza przesłanego przez Organizatora, jego podpisanie i odesłanie skanu na adres poczty elektronicznej Organizatora, z tym zastrzeżeniem, że jeżeli w ofercie wskazano inny adres – zgłoszenia należy kierować na adres wskazany w ofercie.
 2. Przesyłając wypełnione zgłoszenie na szkolenie, Zamawiający zawiera umowę o świadczenie usług, której integralną część stanowią postanowienia niniejszego Regulaminu. Dokonując zgłoszenia Zamawiający oświadcza, że zapoznał się z niniejszym Regulaminem i akceptuje jego postanowienia.
 3. Termin nadsyłania zgłoszeń upływa najpóźniej na 7 dni przed dniem rozpoczęcia szkolenia. Rejestracja po tym terminie będzie możliwa jedynie w przypadku dostępności miejsc, z tym zastrzeżeniem, że brak będzie możliwości rezygnacji ze szkolenia za zwrotem poniesionych należności za udział w szkoleniu.
 4. Za datę wpływu zgłoszenia uznaje się dzień jego wpływu do skrzynki e-mailowej Organizatora.
 5. Organizator zastrzega sobie możliwość odrzucenia zgłoszeń Zamawiających, którzy prowadzą działalność konkurencyjną wobec Organizatora.

5. Rezygnacja z udziału w szkoleniu otwartym

 1. Zamawiający oraz Uczestnik mają prawo zrezygnować z uczestnictwa w szkoleniu poprzez przesłanie oświadczenia o rezygnacji na adres poczty elektronicznej Organizatora, na który wcześniej przesłano Zgłoszenie na szkolenie.
 2. Brak uiszczenia opłaty za szkolenie nie jest równoznaczny z rezygnacją z udziału w szkoleniu.
 3. W przypadku rezygnacji z udziału w szkoleniu:
 4. dokonane do 7 dni przed dniem rozpoczęcia szkolenia – Organizator zwróci Zamawiającemu albo Uczestnikowi całą wpłaconą należność za szkolenie (jeżeli została wniesiona),
 5. dokonane później niż 7 dni przed dniem rozpoczęcia szkolenia – Organizator ma prawo zatrzymać całą uiszczoną należność za udział w szkoleniu, a Zamawiającemu ani Uczestnikowi nie przysługują w tym zakresie żadne roszczenia. Jeżeli należność za udział w szkoleniu nie została dokonana przed dniem rezygnacji Organizator ma roszczenie o jej zapłatę przez Zamawiającego, a Zamawiający zobowiązuje się do wpłaty całej należnej kwoty do dnia rozpoczęcia szkolenia.
 6. Brak uczestnictwa w szkoleniu nie zwalnia Zamawiającego od obowiązku uiszczenia opłaty za szkolenie.
 7. Organizator dopuszcza możliwość zmiany Uczestnika szkolenia. Zmiana może zostać dokonana przez Zamawiającego albo dotychczasowego Uczestnika, za pośrednictwem poczty elektronicznej Organizatora, na który przesłano zgłoszenie na szkolenie i jest nieodpłatna. Jeżeli zmiana zostanie dokonana później niż na 2 dni przed dniem rozpoczęcia szkolenia, Organizator zastrzega sobie możliwość wydania dyplomu ukończenia szkolenia w terminie do 2 dni po dniu zakończenia szkolenia.

6. Płatność za szkolenie

 1. Informacje dotyczące płatności za uczestnictwo w szkoleniu są zamieszczone na stronie internetowej dotyczącej szkolenia oraz zostaną podane przez Organizatora w treści wiadomości elektronicznej przesłanej do Zamawiającego potwierdzającej udział w szkoleniu oraz zawarcie umowy.
 2. Płatnikiem (adresatem faktury) jest Zamawiający.
 3. Zamawiający zobowiązany jest dokonać płatności za szkolenie na rachunek bankowy Organizatora w terminie 3 dni od dnia otrzymania potwierdzenia udziału w szkoleniu. Za datę wpłaty uznaje się datę uznania rachunku bankowego Organizatora.
 4. Wynagrodzenie Organizatora za przeprowadzenie szkolenia zostanie powiększone o podatek VAT wg obowiązującej stawki.
 5. Zamawiający i Uczesnik upoważniają Organizatora do wystawienia faktury VAT bez swojego podpisu.
 6. Organizator zobowiązuje się wystawić fakturę za realizację usługi szkoleniowej, w terminie 7 dni od dnia zakończenia szkolenia.
 7. Cena wskazana na stronie internetowej dotyczącej szkolenia wiąże Organizatora i Zamawiającego w chwili dokonania zgłoszenia na szkolenie. Z zastrzeżeniem zdania pierwszego, Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany podatnych cen w każdym czasie, bez podania przyczyny.

7. Odwołanie szkolenia przez Organizatora

 1. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany terminu szkolenia lub odwołania szkolenia w każdym czasie, w tym bez podania przyczyn. Organizator zobowiązuje się do poinformowania Zamawiających o zmianie terminu albo o odwołaniu szkolenia niezwłocznie od podjęcia decyzji w tym przedmiocie. Informacja zostanie przekazana w najdogodniejszej dla Organizatora i Zamawiających formie – w tym w szczególności za pośrednictwem telefonu lub poczty elektronicznej. W przypadku zmiany terminu szkolenia, Organizator zobowiązuje się do niezwłocznego poinformowania Zamawiających o nowym terminie.
 2. W przypadku odwołania szkolenia Organizator niezwłocznie zwróci Zamawiającym uiszczone przez nich płatności za szkolenie w całości. Zwrot wpłaconych kwot zostanie dokonany na numery rachunków wskazane przez Zamawiających. Za zgodą Zamawiających wpłacone kwoty mogą zostać przekazane na poczet opłaty za szkolenie realizowane przez Organizatora w innym terminie.

8. Realizacja i przebieg szkolenia

 1. Filmowanie, nagrywanie i fotografowanie Prowadzonych szkolenia przez Uczestników jest zabronione.
 2. Szkolenie odbywa się z poszanowaniem zasad wzajemnego zaufania i w atmosferze poufności.
 3. Doboru metod oraz formy prowadzenia szkolenia, a także jego tempa i przebiegu dokonuje Prowadzący, dostosowując je do tematu zajęć oraz grupy szkoleniowej.
 4. Organizator dołoży należytej staranności, aby szkolenie było poprowadzone zgodnie z wyznaczonym harmonogramem i tematyką, z tym zastrzeżeniem, że nie ponosi odpowiedzialności za niezrealizowanie pełnej tematyki szkolenia w sytuacji, w której na taką realizację nie pozwalają potrzeby grupy szkoleniowej.
 5. Po zakończeniu szkolenia, z uwzględnieniem postanowień § 5 ust. 5 regulaminu, każdy Uczestnik otrzyma dyplom poświadczający udział w szkoleniu.

9. Materiały szkoleniowe

 1. Organizator oświadcza, że materiały szkoleniowe chronione są prawami autorskimi i zabrania ich rozpowszechniania osobom trzecim, kopiowania i powielania bez pisemnej zgody.
 2. Wszelkie materiały powstałe w trakcie prowadzenia szkolenia i upublicznione przez Organizatora można przechowywać oraz drukować wyłącznie na użytek prywatny i w celach niekomercyjnych z zachowaniem informacji o źródle pochodzenia materiałów. Organizator nie zezwala na jakiekolwiek upowszechnianie, wprowadzanie zmian, przesyłanie, drukowanie, powielanie, publiczne odtwarzanie materiałów powstałych w trakcie prowadzenia szkolenia.
 3. Wykorzystanie materiałów powstałych w trakcie i na użytek szkolenia do celów komercyjnych lub innych niż użytek prywatny wymaga każdorazowo pisemnej zgody Organizatora.

10. Postępowanie reklamacyjne

 1. Zamawiający i Uczestnik mają prawo złożyć Organizatorowi reklamację dotyczącą realizacji usługi szkoleniowej.
 2. Reklamację należy złożyć w formie pisemnej i przesłać na adres Organizatora w terminie 7 (siedmiu) dni od dnia realizacji szkolenia.
 3. Reklamacja przesłana po terminie zostanie pozostawiona bez rozpoznania, o Zamawiający albo Uczestnik zostanie poinformowany wiadomością przesłaną za pośrednictwem poczty elektronicznej, na wskazany w zgłoszeniu na szkolenie albo reklamacji adres.
 4. Reklamacja powinna zawierać co najmniej:

– dokładne określenie szkolenia, którego reklamacja dotyczy,

– wskazanie argumentów na uzasadnienie zarzutów podniesionych w reklamacji.

 1. Organizator rozpozna reklamację w terminie 14 dni od dnia jej wpływu do siedziby Organizatora oraz w tym terminie poinformuje osobę zgłaszającą o jej wyniku, za pośrednictwem poczty elektronicznej na wskazany w zgłoszeniu na szkolenie albo reklamacji adres.
 2. W sytuacji, gdy reklamacja zostanie uznana za zasadną w całości lub w części, Organizator może zaproponować Zamawiającemu albo Uczestnikowi, następujące formy zadośćuczynienia:

– realizację dodatkowej formy wsparcia (szkolenie, doradztwo),

– indywidualne konsultacje z prowadzącym szkolenie,

– rabat w wysokości nie przekraczającej 30% na kolejne szkolenie realizowane przez Organizatora.

11.Odpowiedzialność Organizatora i postanowienia końcowe

 1. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek błędy, usterki, nieścisłości lub nieprawidłowości w dostarczonych materiałach szkoleniowych ani za jakiekolwiek szkody poniesione przez Uczestnika podczas szkolenia.
 2. Organizator zastrzega sobie prawo do jednostronnego dokonywania zmian i modyfikacji Regulaminu.

ZAPISZ SIĘ NA SZKOLENIE