fbpx

ul. Joachima Lelewela 23/7

Wrocław, 53 - 505

+ 71 740 50 00

Obsługa klienta

Pon - Pt: 8:30 - 16:30

Godziny otwarcia

Blog adwokata Iwo Klisz z Wrocławia

Czyli wszystko, co powinieneś wiedzieć

o ochronie informacji poufnych w firmie

O autorze bloga

Jestem adwokatem specjalizującym się w tematyce związanej z ochroną tajemnicy przedsiębiorstwa.

Jestem także wspólnikiem zarządzającym w Kancelarii Klisz i Wspólnicy z Wrocławia oraz liderem zespołu prawników specjalizujących się w obsłudze prawnej przedsiębiorców.

Kancelaria Klisz i Wspólnicy

ul. Joachima Lelewela 23/7

53 – 505 Wrocław

tel. 71 740 50 00

tel. kom. 695 560 425

Najnowsze posty

Główne tematy:

Pobierz darmowy poradnik
o tajemnicy przedsiębiorstwa

tajemnica przedsiębiorstwa ebook

Polub nas:

"Umowa o zachowaniu poufności pomiędzy przedsiębiorcami (NDA) – WZÓR"

Porozumienie o zachowaniu poufności

zawarte dnia __________________ r. w _____________________, pomiędzy:

 1. ____________________________________

a

 1. _____________________________________

 

zwanymi dalej łącznie „Stronami”,

o następującej treści:

Paragraf 1

Cel porozumienia:

 1. Zważywszy, że Strony Porozumienia rozpoczynają negocjacje nad projektem _______________________________________, w toku których będą sobie przekazywać informacje, dokumenty i inne, które mogą być poufne, Strony zawierają niniejsze Porozumienie w celu określenia praw i obowiązków Stron w odniesieniu do informacji poufnych.
 2. Dla celów niniejszego Porozumienia, Strona, która otrzymuje informacje objęte Porozumieniem zwana jest dalej „Odbiorcą” w odniesieniu do tych informacji, a Strona, która ujawnia te informacje zwana jest dalej „Ujawniającym” w odniesieniu do tych informacji.

Paragraf 2

Informacje poufne:

 1. Przez informacje poufne, z zastrzeżeniem ust. 2, należy rozumieć wszelkie informacje lub materiały przekazane lub ujawnione w formie pisemnej, ustnej lub innej, które związane są ze współpracą nad projektem, w szczególności dane dotyczące: __________________________________________________________________________.
 2. Za informacje poufne nie uważa się informacji, które:
 • w momencie ujawnienia Odbiorcy były już znane opinii publicznej,
 • po ujawnieniu Odbiorcy stały się znane opinii publicznej, z przyczyn niezależnych od Odbiorcy.

Paragraf 3

Ograniczenia dotyczące informacji poufnych

 1. Strony zobowiązują się i potwierdzają, że wszelkie ujawnione przez drugą Stronę informacje poufne zostaną zachowane w pełnej tajemnicy i poufności, zostaną użyte i wykorzystane wyłącznie dla celów związanych z realizacją współpracy nad projektem oraz że nie zostaną przekazane lub ujawnione jakiejkolwiek osobie trzeciej – za wyjątkiem pracowników, współpracowników Stron i innych osób, którymi Strony posługują się przy okazji i w zakresie niezbędnym do realizacji ustalonej współpracy, chyba że druga Strona wyrazi na to pisemną zgodę.
 2. Osoby współpracujące zostaną poinformowane o konieczności zachowania poufności w zakresie informacji poufnych.
 3. Strony odpowiedzialne są wobec siebie nawzajem za przestrzeganie zasad poufności przez osoby współpracujące, jak za własne działania i zaniechania.
 4. Odbiorca zobowiązany jest do:
 • dbania o zabezpieczenie informacji poufnych przed nielegalnym rozpowszechnieniem z dołożeniem najwyższej staranności,
 • niezwłocznego poinformowania Ujawniającego o wszelkich przypadkach naruszenia obowiązku zachowania w tajemnicy otrzymanych informacji poufnych.

Paragraf 4

Odpowiedzialność:

W przypadku naruszenia przez Odbiorcę postanowień niniejszego Porozumienia, Ujawniający ma prawo dochodzenia odszkodowania na zasadach ogólnych.

Paragraf 5

Czas obowiązywania

Umowa zostaje zawarta na czas realizacji projektu, przy czym ustanie współpracy Stron przy pracach nad projektem z jakiejkolwiek przyczyny nie skutkuje wygaśnięciem obowiązku zachowania informacji poufnych w tajemnicy.

Paragraf 6

Postanowienia końcowe

 1. Wszelkie spory wynikłe między Stronami w związku z realizacją niniejszego porozumienia, Strony będą rozstrzygać polubownie, w drodze negocjacji.
 2. W przypadku nieosiągnięcia porozumienia w drodze negocjacji, spory rozstrzygać będzie sąd powszechny właściwy miejscowo dla _____________________________________________.
 3. Zmiany niniejszego Porozumienia wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.
 4. Porozumienie zostało podpisane w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze Stron.

 

Podpisy:

 

 1. _________________________________________

 

 

 1. _________________________________________

Zakaz konkurencji w umowie o pracę - obejrzyj film z miniszkolenia na YouTube

Pozdrawiam

adwokat Iwo Klisz

adwokat Iwo Klisz

Mam na dzieję, że powyższy artykuł wyjaśnił Ci kilka rzeczy. Jeśli tak, to kliknij „Lubię to” lub polub stronę naszej Kancelarii na facebooku (Facebook adwokat Wrocław).

Dla Ciebie to tylko “kliknięcie”, a dla mnie to dowód, że moja praca jest przydatna, co daje mi motywację do dalszego pisania :)

Inni czytali również: