ul. Kazimierza Wielkiego 1

Wrocław

+ 71 740 50 00

Obsługa klienta

Pon - Pt: 8:30 - 16:30

Godziny otwarcia

zakaz konkurencji

O autorze bloga

Jestem adwokatem specjalizującym się w tematyce związanej z ochroną tajemnicy przedsiębiorstwa.

Jestem także wspólnikiem zarządzającym w Kancelarii Klisz i Wspólnicy z Wrocławia oraz liderem zespołu prawników specjalizujących się w obsłudze prawnej przedsiębiorców.

Kancelaria Klisz i Wspólnicy

ul. Joachima Lelewela 23/7

53 – 505 Wrocław

tel. 71 740 50 00

tel. kom. 695 560 425

Najnowsze posty

Główne tematy:

Pobierz darmowy poradnik
o tajemnicy przedsiębiorstwa

tajemnica przedsiębiorstwa ebook

"Umowa o zachowaniu poufności pomiędzy przedsiębiorcami (NDA) – WZÓR"

Porozumienie o zachowaniu poufności

zawarte dnia __________________ r. w _____________________, pomiędzy:

 1. ____________________________________

a

 1. _____________________________________

 

zwanymi dalej łącznie „Stronami”,

o następującej treści:

Paragraf 1

Cel porozumienia:

 1. Zważywszy, że Strony Porozumienia rozpoczynają negocjacje nad projektem _______________________________________, w toku których będą sobie przekazywać informacje, dokumenty i inne, które mogą być poufne, Strony zawierają niniejsze Porozumienie w celu określenia praw i obowiązków Stron w odniesieniu do informacji poufnych.
 2. Dla celów niniejszego Porozumienia, Strona, która otrzymuje informacje objęte Porozumieniem zwana jest dalej „Odbiorcą” w odniesieniu do tych informacji, a Strona, która ujawnia te informacje zwana jest dalej „Ujawniającym” w odniesieniu do tych informacji.

Paragraf 2

Informacje poufne:

 1. Przez informacje poufne, z zastrzeżeniem ust. 2, należy rozumieć wszelkie informacje lub materiały przekazane lub ujawnione w formie pisemnej, ustnej lub innej, które związane są ze współpracą nad projektem, w szczególności dane dotyczące: __________________________________________________________________________.
 2. Za informacje poufne nie uważa się informacji, które:
 • w momencie ujawnienia Odbiorcy były już znane opinii publicznej,
 • po ujawnieniu Odbiorcy stały się znane opinii publicznej, z przyczyn niezależnych od Odbiorcy.

Paragraf 3

Ograniczenia dotyczące informacji poufnych

 1. Strony zobowiązują się i potwierdzają, że wszelkie ujawnione przez drugą Stronę informacje poufne zostaną zachowane w pełnej tajemnicy i poufności, zostaną użyte i wykorzystane wyłącznie dla celów związanych z realizacją współpracy nad projektem oraz że nie zostaną przekazane lub ujawnione jakiejkolwiek osobie trzeciej – za wyjątkiem pracowników, współpracowników Stron i innych osób, którymi Strony posługują się przy okazji i w zakresie niezbędnym do realizacji ustalonej współpracy, chyba że druga Strona wyrazi na to pisemną zgodę.
 2. Osoby współpracujące zostaną poinformowane o konieczności zachowania poufności w zakresie informacji poufnych.
 3. Strony odpowiedzialne są wobec siebie nawzajem za przestrzeganie zasad poufności przez osoby współpracujące, jak za własne działania i zaniechania.
 4. Odbiorca zobowiązany jest do:
 • dbania o zabezpieczenie informacji poufnych przed nielegalnym rozpowszechnieniem z dołożeniem najwyższej staranności,
 • niezwłocznego poinformowania Ujawniającego o wszelkich przypadkach naruszenia obowiązku zachowania w tajemnicy otrzymanych informacji poufnych.

Paragraf 4

Odpowiedzialność:

W przypadku naruszenia przez Odbiorcę postanowień niniejszego Porozumienia, Ujawniający ma prawo dochodzenia odszkodowania na zasadach ogólnych.

Paragraf 5

Czas obowiązywania

Umowa zostaje zawarta na czas realizacji projektu, przy czym ustanie współpracy Stron przy pracach nad projektem z jakiejkolwiek przyczyny nie skutkuje wygaśnięciem obowiązku zachowania informacji poufnych w tajemnicy.

Paragraf 6

Postanowienia końcowe

 1. Wszelkie spory wynikłe między Stronami w związku z realizacją niniejszego porozumienia, Strony będą rozstrzygać polubownie, w drodze negocjacji.
 2. W przypadku nieosiągnięcia porozumienia w drodze negocjacji, spory rozstrzygać będzie sąd powszechny właściwy miejscowo dla _____________________________________________.
 3. Zmiany niniejszego Porozumienia wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.
 4. Porozumienie zostało podpisane w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze Stron.

 

Podpisy:

 

 1. _________________________________________

 

 

 1. _________________________________________

Zakaz konkurencji w umowie o pracę - obejrzyj film z miniszkolenia na YouTube

Pozdrawiam

adwokat Iwo Klisz

adwokat Iwo Klisz

Potrzebujesz pomocy specjalisty z zakresu nieuczciwej konkurencji i tajemnicy przedsiębiorstwa?

Zadzwoń do mnie 695 560 425

Inni czytali również: