ul. Kazimierza Wielkiego 1

Wrocław

+ 71 740 50 00

Obsługa klienta

Pon - Pt: 8:30 - 16:30

Godziny otwarcia

zakaz konkurencji

O autorze bloga

Jestem adwokatem specjalizującym się w tematyce związanej z ochroną tajemnicy przedsiębiorstwa.

Jestem także wspólnikiem zarządzającym w Kancelarii Klisz i Wspólnicy z Wrocławia oraz liderem zespołu prawników specjalizujących się w obsłudze prawnej przedsiębiorców.

Kancelaria Klisz i Wspólnicy

ul. Joachima Lelewela 23/7

53 – 505 Wrocław

tel. 71 740 50 00

tel. kom. 695 560 425

Najnowsze posty

Główne tematy:

Pobierz darmowy poradnik
o tajemnicy przedsiębiorstwa

tajemnica przedsiębiorstwa ebook

"Znak towarowy a tajemnica przedsiębiorstwa"

znak towarowy a tajemnica przedsiębiorstwa

Co to jest znak towarowy i czy może stanowić tajemnicę przedsiębiorstwa?

Zastanawiasz się, jakie oznaczenie może stać się znakiem towarowym? A może nie wiesz, jak przebiega procedura rejestracji znaku towarowego? Czy też szukasz informacji na temat objęcia znaku towarowego tajemnicą przedsiębiorstwa? Z artykułu dowiesz się:

 • Co to jest znak towarowy,
 • Jakie są etapy rejestracji znaku towarowego,
 • Czy znak towarowy chroniony jest tajemnicą przedsiębiorstwa.

Znak towarowy

Mówiąc najogólniej, znakiem towarowym może być każde oznaczenie, które można przedstawić w sposób graficzny, jeżeli oznaczenie takie nadaje się do odróżnienia towarów jednego przedsiębiorstwa od towarów innego przedsiębiorstwa. Znakiem takim może być zatem w szczególności wyraz, rysunek, ornament, kompozycja kolorystyczna, forma przestrzenna, w tym forma towaru lub opakowania, a także melodia lub inny sygnał dźwiękowy.

Kluczowe dla określenia, czy dane oznaczenie może być znakiem towarowym jest jednakże ustalenie jego zdolności odróżniającej. Jest to wyróżniający charakter znaku towarowego, który polega na wyposażeniu go w takie cechy, które w świadomości osób trzecich oraz w sposób niebudzący wątpliwości wskazują, że towar w ten sposób oznaczony pochodzi od określonego, tego samego przedsiębiorstwa.

Najczęściej znakiem towarowym jest zatem logotyp. Widząc go identyfikujemy dany produkt, jako pochodzący od konkretnego wytwórcy. Dlatego też ww. zdolności odróżniającej nie posiadają oznaczenia składające się wyłącznie z elementów opisowych, czy też zwrotów powszechnie używanych, bądź odzwierciedlające zwyczajny kształt danego towaru. W oznaczeniach tych brak elementu charakterystycznego pozwalającego na jednoznaczne jego skojarzenie z danym przedsiębiorcą.

Z tej samej przyczyny, pozbawiony zdolności odróżniającej może być znak identyczny lub podobny do wcześniej używanego znaku towarowego. Klient nie będzie bowiem w stanie przypisać poszczególnych towarów określonym, różnym producentom kojarząc je tylko z jednym z nich.

Rejestracja znaku towarowego

Posiadanie przez dane oznaczenie zdolności odróżniającej nie gwarantuje mu jednak automatycznie ochrony przed konkurencją. Aby to osiągnąć konieczne jest dokonanie rejestracji znaku towarowego. Przebieg procedury rejestracyjnej można przedstawić następującym schematem:

 • dokonanie zgłoszenia znaku towarowego w Urzędzie Patentowym, obecnie najlepszym sposobem jest wysłanie zgłoszenia elektronicznego poprzez stronę internetową urzędu (www.uprp.pl),
 • następnie koniczne jest uiszczenie opłaty za zgłoszenie,
 • urząd dokonuje ujawnienia zgłoszenia w bazie Register Plus, co zajmuje przeważnie okres do dwóch miesięcy od daty zgłoszenia,
 • w kolejnym etapie zgłoszenie jest weryfikowane pod względem formalnym, a także pod kątem wystąpienia tzw. negatywnych przesłanek udzielenia prawa ochronnego (np. oznaczenie nie ma zdolności odróżniającej, składa się wyłącznie z elementów, które weszły do języka potocznego lub są zwyczajowo używane w uczciwych i utrwalonych praktykach handlowych, zawiera element będący symbolem, w szczególności o charakterze religijnym, patriotycznym lub kulturowym, którego używanie obrażałoby uczucia religijne, patriotyczne lub tradycję narodową, itp.). Jeżeli urząd stwierdzi występowanie takiej przesłanki negatywnej, to wydaje decyzję o odmowie udzielenia prawa ochronnego,
 • jeżeli przesłanki negatywne nie zostały stwierdzone, urząd publikuje treść zgłoszenia w Biuletynie Urzędu Patentowego,
 • od dnia opublikowania zgłoszenia biegnie zaś trzymiesięczny termin na złożenie sprzeciwu względem udzielenia prawa ochronnego na znak towarowy,
 • jeżeli sprzeciw zostanie zgłoszony oraz uwzględniony, urząd wydaje decyzję o odmowie udzielenia prawa ochronnego, jeżeli natomiast sprzeciwu nie wniesiono albo nie został on uwzględniony, urząd rejestruje znak towarowy (udzielając mu prawa ochronnego na okres 10 lat),
 • jeżeli uzyskałeś pozytywną decyzję Urzędu Patentowego, w ostatnim kroku musisz uiścić opłatę za ww. okres trwania prawa ochronnego. Opłatę uiszcza się na wezwanie urzędu, w którym opłata ta jest już wyliczona.

Na marginesie należy dodać, że zarówno opłata za zgłoszenie, jak i opłata za okres ochronny zależne są od liczby klas towarowych, w których dany znak towarowy został zgłoszony. Im więcej klas, tym opłata będzie wyższa.

Znak towarowy a tajemnica przedsiębiorstwa

Już chociażby z samej procedury rejestracji znaku towarowego wynika, że nie spełnia on jednej z podstawowych cech tajemnicy przedsiębiorstwa. Mianowicie, znak ten jest jawny, a celem przedsiębiorcy jest jego powszechna znajomość. Tymczasem, przez tajemnicę przedsiębiorstwa rozumie się informacje, które nie są powszechnie znane osobom zwykle zajmującym się tym rodzajem informacji albo nie są łatwo dostępne dla takich osób.

Nie oznacza to jednak, że pomiędzy znakiem towarowym i tajemnicą przedsiębiorstwa nie ma żadnych elementów wspólnych. Znak towarowy staje się jawny z chwilą, z którą zaczniesz się nim posługiwać, względnie złożysz zgłoszenie w Urzędzie Patentowym.

Przeważnie jednak zanim to nastąpi prowadzone są badania mające na celu wybór odpowiedniego znaku towarowego. Na tym etapie informacje o przyszłym oznaczeniu pozostają nieujawnione o publicznej wiadomości. Jeżeli dodatkowo podjąłeś działania w celu utrzymania ich w poufności (np. zawierając stosowne umowy w tym zakresie, wprowadzając procedury ochronne, itp.), to będą one stanowiły element tajemnicy twojego przedsiębiorstwa. Rzecz jasna do czasu ich upublicznienia.

Zakaz konkurencji w umowie o pracę - obejrzyj film z miniszkolenia na YouTube

Pozdrawiam

adwokat Iwo Klisz

adwokat Iwo Klisz

Potrzebujesz pomocy specjalisty z zakresu nieuczciwej konkurencji i tajemnicy przedsiębiorstwa?

Zadzwoń do mnie 695 560 425

Inni czytali również: